informacjeRegulamin Targowiska

REGULAMIN TARGOWISKA

 

Giełdy Samochodowej w Słomczynie

 

I.         Zarządca i Kierownik Targowiska, miejsce i czas odbywania się Targowiska, podmioty objęte Regulaminem.

 

1.        Targowisko „Giełda Samochodowa w Słomczynie” (dalej: „Targowisko”) jest prowadzone i administrowane przez Automobilklub "Rzemieślnik" z siedzibą w Warszawie (ul. Żytnia 46, 01-171 Warszawa), będący stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000099865, NIP: 5270105131, REGON: 001027159 (dalej: „Zarządca”).

2.        Działalnością Targowiska w imieniu Zarządcy kieruje Kierownik Targowiska (dalej: „Kierownik”) wraz z zarządzanymi przez niego współpracownikami.

3.        Targowisko odbywa się w Słomczynie k/Grójca na terenie wyznaczonym przez Zarządcę.

4.        Targowisko jest czynne w godzinach od 02:00 do 13:30 w niedzielę. Targowisko pozostanie jednak zamknięte w powyższym terminie, jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

5.        Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązane są w odpowiednim zakresie:

a)    osoby fizyczne oraz osoby prawne oferujące i sprzedające na Targowisku określone artykuły lub prowadzące tam inną działalność zgodną z niniejszym Regulaminem (dalej: „Handlujący”),

b)   inne niż Handlujący osoby fizyczne przebywające na Targowisku, w szczególności z zamiarem nabycia określonego artykułu (dalej: „Korzystający z Targowiska”).

 

II.      Dopuszczalna i zabroniona działalność handlowa na terenie Targowiska.

 

1.        Na terenie Targowiska może być prowadzona – z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie – sprzedaż na wydzielonych i oznaczonych miejscach i stoiskach (dalej: „Stanowisko Handlowe” / „Stanowiska Handlowe”):

a)    samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników rolniczych, motocykli, motorowerów, przyczep, itp.,

b)   części i akcesoriów samochodowych,

c)    artykułów przemysłowych,

d)   artykułów spożywczych,

e)    innych artykułów nowych i używanych – przy uwzględnieniu wyjątków i obostrzeń przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.        Działalność gastronomiczna na terenie Targowiska może być prowadzona wyłącznie pod warunkiem:

a)    prowadzenia jej w stałym punkcie gastronomicznym,

b)   prowadzenia jej w mobilnym punkcie gastronomicznym tzw. FOOD TRUCK

c)    spełniania przewidzianych przepisami prawa wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej oraz,

d)   posiadania pisemnej umowy z Zarządcą Targowiska.

3.        Na terenie Targowiska obowiązuje zakaz sprzedaży następujących towarów:

a)    napojów alkoholowych, z wyjątkiem punktów gastronomicznych pod warunkiem posiadania zezwolenia określonego odrębnymi przepisami prawa,

b)   żywych zwierząt,

c)    nafty, benzyny, spirytusu oraz środków leczniczych,

d)   kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów,

e)    broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych,

f)    innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona  na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4.        Kierownik w trybie natychmiastowym wstrzyma sprzedaż towaru, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie co do szkodliwości dla zdrowia, pochodzącego z kradzieży lub z nielegalnego źródła, jak też działalność polegającą na prowadzeniu gier hazardowych.

 

III.   Regulacje porządkowe obowiązujące na terenie Targowiska.

 

1.        Zabrania się wnoszenia przez Handlujących oraz Korzystających z Targowiska na teren Targowiska alkoholu (który to zakaz nie dotyczy dostaw alkoholu do punktów gastronomicznych wskazanych w pkt II.3 lit. a Regulaminu) oraz prowadzenia gier hazardowych oraz innych działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.

2.        Zabrania się wwożenia na Targowisko i tereny przyległe (m.in. parking) przedmiotów i urządzeń zagrażających bezpieczeństwu Handlujących oraz Korzystających z Targowiska.

3.        Stanowiska Handlowe przeznaczone do sprzedaży pojazdów wyznaczają pracownicy obsługi Targowiska.

4.        Stanowiska Handlowe, stanowiące punkty sprzedaży artykułów żywnościowych oraz punkty gastronomiczne, mogą być zlokalizowane wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Targowiska.

5.        Handlujący ma obowiązek utrzymania czystości na zajmowanej powierzchni (a przede w wszystkim na zajmowanym Stanowisku Handlowym) oraz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska i segregacji odpadów.

6.        Towar zepsuty lub nienadający się do sprzedaży oraz/lub zbędne opakowania lub inne przedmioty Handlujący, po zakończeniu w niedzielę handlu na Stanowisku Handlowym, obowiązany jest usunąć z zajmowanego przez siebie Stanowiska Handlowego we własnym zakresie i w taki sposób, aby nie pozostały one w jakimkolwiek innym nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie Targowiska.

7.        W czasie trwania Targowiska niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności lub prac, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa Handlujących oraz Korzystających z Targowiska, a zwłaszcza przelewania benzyny i innych materiałów łatwopalnych, oraz zaśmiecania i rzucania palących się niedopałków papierosów.

8.        Handlujący oraz Korzystający z Targowiska mają obowiązek dostosowania się do wszystkich znaków informacyjnych i drogowych umieszczonych na terenie Targowiska, parkingach i innych przyległych terenach, w szczególności pod rygorem wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Handlujący oraz Korzystający z Targowiska zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych ciągach komunikacyjnych. Do kierowania ruchem upoważniona jest obsługa Targowiska (Zarządca). Na terenie Targowiska obowiązuje poruszanie się z prędkością bezpieczną.

9.        Zabrania się pozostawiania pojazdów, nawet na krótki czas, na pasach komunikacyjnych, pasach przeciwpożarowych i w miejscach, gdzie parkowanie jest zabronione.

10.    Zabronione jest oddalanie się od pojazdu, gdy silnik jest uruchomiony.

11.    Zabrania się prowadzenia handlu w ciągach komunikacyjnych, furtkach, przejściach.

12.    Kierownik może czasowo zamykać wjazd na Targowisko, gdy liczba pojazdów znajdujących się na jego terenie osiągnie stan maksymalny wynikający z planu zagospodarowania oraz przepisów przeciwpożarowych.

13.    Na terenie Targowiska funkcjonuje dzierżawa wyznaczonych Stanowisk Handlowych. Handlujący, którzy wykupili dzierżawę Stanowisk Handlowych, maja gwarancję rezerwacji do godziny 7.00 w niedzielę. Po tej godzinie obsługa Targowiska może wyznaczyć takie Stanowisko Handlowe innemu Handlującemu.

14.    Handlujący oraz Korzystający z Targowiska zobowiązani są:

a)    zachować szczególną ostrożność, aby nie wywołać żadnych zagrożeń, a w szczególności: pożarowego, w bezpieczeństwie Handlujących i Korzystających z Targowiska oraz w ruchu pojazdów,

b)    podporządkować się zaleceniom i poleceniom Kierownika i pracowników obsługi Targowiska w zakresie ładu i porządku na terenie Targowiska oraz parkingów samochodowych,

c)    usunąć śmieci z zajmowanego przez siebie Stanowiska Handlowego, po zakończeniu w niedzielę handlu na nim, a w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w pkt III.6 powyżej (dotyczy Handlujących) oraz,

d)   przestrzegać przepisów niniejszego Regulaminu, przepisów higieniczno-sanitarnych, przeciwpożarowych i dotyczących handlu.

15.    Ogłoszenia mogą być wywieszane wyłącznie na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach ogłoszeń.

 

IV.   Opłaty z tytułu wjazdu na Targowisko oraz handlu na terenie Targowiska.

 

1.        Za miejsca handlowe, za wjazd na Targowisko oraz za korzystanie z miejsc parkingowych Zarządca pobiera opłaty (dalej także łącznie: „Opłaty”) zgodne z cennikiem – przy czym:

a)  od Handlujących – pobiera się w każdym przypadku opłaty za Stanowiska  Handlowe (z uwzględnieniem opłaty targowej oraz opłaty za dzierżawę Stanowisk Handlowych z podziałem na sektory/aleje handlowe) oraz w zależności od zaistniałej sytuacji także opłaty za wjazd na Targowisko lub za korzystanie z miejsc parkingowych oraz dodatkowe opłaty specjalne za zaśmiecanie Targowiska,

b)   od Korzystających z Targowiska – pobiera się w zależności od zaistniałej sytuacji opłaty za wjazd na Targowisko lub za korzystanie z miejsc parkingowych.  

2.        Cennik, o którym mowa w pkt IV.1 powyżej, podawany jest przez Zarządcę do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie przy wjeździe na Targowisko oraz na jego terenie. Cennik wskazuje w szczególności, od których kategorii pojazdów podbiera się opłaty za wjazd na Targowisko, oraz określa wysokość opłaty w zależności od kategorii danego pojazdu.

3.        Opłaty pobierane są przez wyznaczonych kasjerów.

4.        Dokumenty potwierdzające uiszczenia Opłat należy zachować do kontroli w czasie przebywania na terenie Targowiska, a w miarę możliwości umieścić w widocznym miejscu za szybą pojazdu.

5.        Przy uiszczaniu Opłat o potrzebie wystawienia paragonu z numerem NIP nabywcy należy poinformować kasjera przed przystąpieniem do rejestracji transakcji za pomocą kasy fiskalnej. W przeciwnym wypadku paragon zostanie wystawiony bez numeru NIP nabywcy, co będzie oznaczało, że nabywca działa jako konsument.

6.        W przypadku braku po stronie Handlującego lub Korzystającego z Targowiska, który przebywa na terenie Targowiska i był zobowiązany do uiszczenia którejś z Opłat, dokumentu potwierdzającego wniesienie takiej Opłaty Zarządca Targowiska może pobrać od takiego Handlującego (Korzystającego z Targowiska) podwyższoną opłatę w wysokości 200% opłaty obowiązującej.

7.        Jazdy próbne poza terenem Targowiska odnotowane są na dokumentach potwierdzających wniesienie Opłaty.

8.        W przypadku stwierdzenia przez obsługę Targowiska złamania przez Handlującego obowiązku wskazanego w pkt III.6 Regulaminu, tj. w przypadku pozostawienia, po zakończeniu w niedzielę handlu na Stanowisku Handlowym, przez Handlującego na zajmowanym przez siebie Stanowisku Handlowym lub w jakimkolwiek innym nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie Targowiska:

a)    towaru zepsutego lub nienadającego się do sprzedaży oraz/lub,

b)    zbędnych opakowań lub innych przedmiotów,

- zostanie przez Zarządcę nałożona na Handlującego zgodnie z cennikiem, o którym mowa w pkt IV.1 powyżej, dodatkowa opłata specjalna za zaśmiecanie Targowiska. Opłata ta za każdą niedzielę, w której doszło do złamania powyższego obowiązku, będzie naliczana odrębnie.

 

V.      Zasady odpowiedzialności.

 

1.        Na terenie Targowiska Handlujący prowadzą działalność we własnym imieniu, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność.

2.        Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za mienie Handlujących i Korzystających z Targowiska.

3.        Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne umowy lub inne zobowiązania zawierane przez Handlujących z Korzystającymi z Targowiska.

4.        W razie spowodowania uszkodzenia urządzeń Targowiska Zarządca będzie uprawniony do dochodzenia od sprawcy zapłaty należności równej poniesionym stratom lub naprawienia przez niego zniszczonych urządzeń i przedmiotów.

 

VI.      Postanowienia końcowe.

 

1.        Skargi i wnioski Handlujących oraz Korzystających z Targowiska dotyczące funkcjonowania Targowiska należy zgłaszać do Kierownika w czasie funkcjonowania Targowiska.

2.        Handlujący, którzy podpisali z Zarządcą umowę na piśmie, zobowiązani są w pierwszym rzędzie stosować się do postanowień takiej umowy, a dopiero w zakresie w niej nieuregulowanym (lub nieuregulowanym odmiennie) stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.        W razie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Zarządca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, na czas obowiązywania powyższego stanu, załącznika do niniejszego Regulaminu, w którym dodatkowo ureguluje w sposób szczegółowy obowiązujące Handlujących oraz Korzystających z Targowiska zasady korzystania z Targowiska, wynikające z przepisów szczególnych i zaleceń dotyczących powyższego stanu zagrożenia epidemicznego (stanu epidemii).

Pozostałe z kategorii Giełda Słomczyn:
· cennik opłat
· komunikacja autobusowa
· kontakt
· Plan giełdy Słomczyn

!-->
kalendarz imprez klubowych
4
Lipca2024
- ROK CUP Poland
<< Czerwiec 2024 >>
P W S C P S N
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

imprezy zakończone:

zak. 9/6/2024

zak. 26/5/2024

zak. 12/5/2024

zak. 5/5/2024
Zawodnik Automobilklubu Rzemieslnik:
Autodrom Słomczyn


Najnowsze galerie na stronie ak-rzemieslnik.pl:

6 runda ROK CUP POLAND (29-30.07.2023)
Kartingowe Mistrzostwa Polski - 2 runda (22-23.07.2023)
4 runda Mistrzostw Polski Rallycross (8-9.07.2023)


© Automobilklub Rzemieslnik 2010 - 2019